SheStyle

She Style StudioAlgemene voorwaarden

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SheStyle studio en een klant, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.Inspanningen SheStyle studio

SheStyle studio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. SheStyle studio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

 

3.Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan SheStyle studio melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag SheStyle studio 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen. Indien de klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag SheStyle studio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

SheStyle studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak van de klant melden

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door SheStyle studio.

 

4.Betaling

SheStyle studio vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon, de gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

SheStyle studio vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk!

 

5.Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet SheStyle studio voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SheStyle studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

SheStyle studio neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een klantenkaart. SheStyle studio behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

6.Geheimhouding

SheStyle studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SheStyle studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

 

7.Aansprakelijkheid

SheStyle studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SheStyle studio is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

SheStyle studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 

8.Garantie

SheStyle studio geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

- De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio

- De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt

- De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken

- De klant andere producten dan door SheStyle studio geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels

- De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de tiplijst niet heeft opgevolgd.

- De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd

- De klant de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

- De klant jonger dan 18 jaar is.

 

9.Beschadiging en Diefstal

SheStyle studio heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

SheStyle studio meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10.Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van SheStyle studio.

SheStyle studio moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal SheStyle studio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien SheStyle studio en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

 

11.Nail Art

Indien SheStyle studio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de klant hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan SheStyle studio. SheStyle studio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

12.Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SheStyle studio het recht de klant de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

13.Roken

In de salon wordt niet gerookt.

14.Recht

Op elke overeenkomst tussen nagelstudio SheStyle studio en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

15.Leeftijd

De minimale leeftijd die SheStyle studio hanteert voor het zetten van kunstnagels is 18 jaar. Voor overige behandelingen onder 18 jaar graag even contact opnemen met SheStyle studio.

 

 

Privacy verklaring:

 

 

Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SheStyle studio verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van SheStyle studio of om een andere reden persoonsgegevens aan SheStyle studio verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie

 

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Naam: SheStyle studio

Adres: Vliet noordzijde 17, 2231 GM Rijnsburg

Contactadres voor privacygerelateerde vragen: 0643171932 of info@shestylestudio.nl

 

2.Doeleinde

De volgende persoonsgegevens worden door SheStyle studio verwerkt:

  1. a) Voor- en achternaam
  2. b) Telefoonnummer
  3. c) Foto’s

SheStyle studio verwerkt bovenstaand genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  1. a) Uw naam word gebruikt voor het maken van een afspraak.
  2. b) Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor het maken van afspraak / vragen / annulering wat betreft de afspraak.
  3. c) Foto’s van de handen/ nagels worden gebruikt voor de website, fotoscherm of gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

3.Inzage en correctie

U kunt ten alle tijden via de eigenaresse, Sheryl Ravensbergen, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen (Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.) Dit kan persoonlijk ,via telefoon 0643171932 of info@hotmail.com.

 

4.Bewaartermijnen

SheStyle studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SheStyle studio passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

1.De apparaten waar het boekhoudsysteem op is geïnstalleerd is alleen toegankelijk door de eigenaresse van SheStyle studio

2.Het systeem is beveiligd met een sterk wachtwoord die automatisch gegenereerd is met een wachtwoordgenerator.

3.De hardcopy (papieren) formulieren zijn niet in het bereik of zicht van andere klanten, ook deze zijn enkel en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

 

5.Verstrekking aan derden

SheStyle studio geeft u persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

6.Wijzigingen in deze privacyverklaring

SheStyle studio kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website en socialmedia worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

 

01-01-2021